ျမန္မာသီလဝါ အက္(စ္)အီးဇက္ ဟိုးဒင္း ပတ္ဘလစ္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီလီမိတက္ ၏ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေဝး က်င္းပျခင္း

ျမန္မာသီလဝါ အက္(စ္)အီးဇက္ ဟိုးဒင္း ပတ္ဘလစ္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီလီမိတက္ ၏ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေဝးကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔က ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ သာေကတျမိဳ့နယ္ရွိ Fortune Plaza, Myanmar Expo Hall တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Ichiro Maruyama၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးလင္းႏိုင္ျမင့္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ YSX ႏွင့္ SECMတို႔မွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား MTSH ၏ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အမွဳေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္၊ မိမိတို႔ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားမွ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ MTSH ၏ Chairman ျဖစ္သူ ဦးဝင္းေအာင္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီးတို႔မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ျပီး၊MTSH ၏ ဒါရိုက္တာ ဦးျမင့္ေဇာ္၊ ဒါရိုက္တာ ေဒါက္တာဥာဏ္သစ္လွိုင္တို႔မွ ကုမၸဏီ၏ တစ္ႏွစ္တာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး၊ တက္ေရာက္လာၾကသည့္အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားမွ သိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ၾကပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္သစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းအစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အျမတ္ေဝစုခြဲေဝေပးမည့္ရက္ကိုေၾကညာေပးခဲ့ကာ အခမ္းအနားကုိေအာင္ျမင္စြာရုတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာသီလဝါ အက္(စ္)အီးဇက္ ဟိုးဒင္း ပတ္ဘလစ္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီလီမိတက္ ၏ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေဝးကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔က ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ သာေကတျမိဳ့နယ္ရွိ Fortune Plaza, Myanmar Expo Hall တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ