ဦးမင်းဦး

Non-Executive Director

Present Directorships in listed Companies
- Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co., Ltd.
Date of appointment  -  1.9.2019
Last re-elected  - 23.3.2022
Interest in the Company
- Indirectly: 1,592,101

ဦးမင်းဦးသည် MTSH ကုမ္ပဏီရှယ်ယာ အများဆုံးပိုင်ဆိုင်သူများ အနက်မှ တစ်ဦးဖြစ်သည့် Myanmar Technologies and Investment Corporation Public Co., Ltd. ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၀င် တစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။ MTI အများပိုင်ကုမ္ပဏီသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် သတင်း အချက်အလက် ဆက်သွယ်ရေး၊ တယ်လီကွန်း ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ၎င်းနှင့် ဆက်နွယ်သည့် ကဏ္ဍများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ထားသည့် အများပိုင် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။                           

ဦးမင်းဦးသည် ကွန်ပျူတာ နည်းပညာ မဟာဘွဲ့အား ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှ ရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်မှ ချီးမြှင့်သည့် M.B.A ဘွဲ့ကိုလည်း ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် တွင် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ဖွင့်လှစ်သော Basic Diplomatic Skill သင်တန်း bdS (MOFA) ကိုလည်း တက်ရောက် အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းအပြင် ကမ္ဘာ့အသိဥာဏ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း (World Intellectual Property Organization) မှကျင်းပသော စာမေးပွဲကိုလည်း ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ဖြေဆိုအောင်မြင်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေဆိုင်ရာ ဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာ (Post Graduate Diploma in Law) ကိုလည်း ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ရရှိခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဒီပလိုမာ (Diploma in Political Science) ကိုလည်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ဖြေဆို အောင်မြင်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ဖွင့်လှစ်သော Enhanced Diplomatic Skill သင်တန်း EDS (MOFA) ကိုလည်း တက်ရောက် အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။

ဦးမင်းဦးသည် မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA) ၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာ စီးပွားစီမံ အမှုဆောင်များ အသင်း (MBEA) ၏ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာ အသင်းချုပ်တွင် အလုပ်အမှုဆောင် တာ၀န်များကိုလည်း ထမ်းဆောင်လျှက် ရှိပါသည်။